Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky

Licenční ujednání a podmínky užívání portálu Jitulciny-Recepty.cz

(dále jen „podmínky“)

Tyto podmínky stanoví pravidla a podmínky, za kterých je třetím osobám umožněno užívat funkce a služby poskytované společností Solex Services s.r.o., na nebo prostřednictvím internetového portálu „Jitulciny-Recepty.cz“.

 1. Provozovatelem portálu se rozumí společnost Solex Services s.r.o., IČ: 26230542, se sídlem Praskačka – Sedlice 79, PSČ 503 27, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka 27466.
 2. Portálem se rozumí internetový server spravovaný Provozovatelem, přístupný prostřednictvím veřejné datové sítě Internet prostřednictvím internetové stránky na doméně „Jitulciny-Recepty.cz“.
 3. Používáním služeb nebo portálu se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na portálu a v rámci funkcionalit poskytovaných přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím přístupu přes doménu Jitulciny-Recepty.cz, nebo na jiných doménách služeb portálu Jitulciny-Recepty.cz nebo jiných doménách provozovaných společností Solex Services s.r.o., pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami.
 4. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 5. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce jednotlivých služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Na případné zpoplatnění služby bude uživatel předem upozorněn.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 7. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb portálu a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, ani v rozporu právními předpisy a závaznými normami platnými v místě, z nějž se uživatel do portálu připojuje nebo v němž jeho obsah zobrazuje.
 8. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb portálu (včetně zrušení či zablokování uživatelského účtu) zejména v následujících případech:
 1. jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;
 2. pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele;
 3. pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby nebo portálu nebo se o to pokouší;
 4. pokud uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu 6 měsíců;
 5. jestliže je uživatelský účet používán pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.) nebo virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, nebo k jejich ukládání, zobrazení nebo šíření;
 6. se uživatel snaží vzbudit dojem, že uživatelem služby je jiná osoba než na kterou je daný učet registrován;
 7. se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb či portálu;
 8. uživatelský účet nebo jakákoliv služba portálu je uživatelem používána k šíření warezu či jiného nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný, obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), která jsou užívána bez příslušných oprávnění (licence) nebo z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu (či bez příslušného souhlasu jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu) ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva. V případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným. Nárok na náhradu způsobené škody vůči porušujícímu uživateli tím zůstává nedotčen;
 9. portál nebo jeho funkce je uživatelem používán ke sdílení/výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (software peer2mail, OpenP2M, kamaleon apod.), v případě pochybností zda je uživatelský účet používán ke sdílení/výměně dat prostřednictvím technologie P2M, se má za to, že uživatelský účet uživatele je užíván ke sdílení/výměně dat prostřednictvím technologie P2M, nebo uživatel v kterékoliv části portálu umisťuje odkazy na takové služby;
 10. pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech;
 1. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb, za nezveřejnění, nezobrazení nebo zamítnutí jakéhokoliv obsahu nebo části služby, ani za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v profilu nebo uživatelském účtu na portálu nebo v jakékoli jiné službě provozované provozovatelem, jakož i za jiné následky vzniklé v souvislosti s užíváním služeb provozovatele. Uživatel je povinen si veškerá svá data uložená v rámci portálu, uživatelského účtu nebo profilu, jakož i data uložená v jiných službách, vhodným způsobem zálohovat.
 2. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb, a to i prostřednictvím zpracovatele, jakékoli e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí, jiných produktech provozovatele a o produktech třetích osob.
 3. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).
 4. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 5. V případě, že v rámci konkrétní služby poskytne uživatel provozovateli osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich elektronickým zpracováním a užitím pro potřeby poskytování dané služby a ostatních služeb provozovatele, jakož i za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatele a třetích subjektů Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského učtu. Uživatel má právo písemně zpracování údajů za účelem nabízení obchodu a služeb odmítnout.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, či změnu rozsahu nebo způsobu užití nebo funkčnosti portálu nebo kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.
 7. Vkládání osobních údajů, s výjimkou povinných údajů vyžadovaných při registraci, a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami.
 8. Zakázáno je umisťovat v rámci kterékoliv část portálu nebo služby přístupné jeho prostřednictvím jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takovýto obsah smazat, a to i bez předchozího upozornění.
 9. Předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) umístěné na portál provozovatelem nebo třetími osobami je uživatel oprávněn užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s autorským zákonem. uživatel je povinen vycházet z předpokladu, že jakékoliv dílo umístěné v rámci portálu není možné použít bez souhlasu majitele příslušných autorských nebo souvisejících práv. V případě jakýchkoliv pochybností o oprávnění dalšího užití takového díla nesmí uživatel takové dílo užít. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.
 10. Uživatel je zejména povinen za všech okolností respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.
 11. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb portálu ani z nich vytvářet odvozená díla.
 12. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby portálu mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „propojené servery“). Propojené servery nemusí být kontrolovány nebo spravovány provozovatelem portálu Jitulciny-Recepty.cz a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb portálu neznamená, že by provozovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl nutně v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 13. Uživatel bere na vědomí, že součástí portálu může být reklama inzerentů serveru nebo smluvních partnerů provozovatele portálu a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.
 14. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb portálu předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „Příspěvky“): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění provzovateli k užití Příspěvků nenáleží uživateli úplata. Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas portálu, který provozovatel vyhradil pro zaslání nebo zobrazení tohoto Příspěvku.
 15. Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám portálu, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožení důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele.
 16. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek.
 17. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu po provedení změn provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.´
 18. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb portálu nebo těchto podmínek mohou uživatelé zasílat na kontakt uvedený v patičce stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo na takovou zprávu odesílateli v zájmu zamezení nadbytečným datovým přenosům neodpovídat.
 19. Uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.